Power Calculator for Generators

เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกขนาดของเครื่องปั่นไฟ
เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกประเภทของเครื่องปั่นไฟที่เหมาะสม
สำหรับคำนวณขนาดเครื่องปั่นที่เพียงพอต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า